Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Nords Fondportföljer

Nords fondportföljer är en kostnadsfri service där spararen erbjuds att välja bland färdiga portföljer vars respektive målsättning är att erbjuda konkurrenskraftig avkastning inom ett förväntat riskintervall. Portföljerna sätts samman av redan existerande fonder och är inte själva en fond. Samarbete skapar framgång!

Fondportfölj

Varlig

Avgift per år

0,72 %

YTD

2,08 %

Riskklass

2

Fondportfölj

Måttlig

Avgift per år

1,15 %

YTD

4,99 %

Riskklass

3

Fondportfölj

Vågsam

Avgift per år

1,69 %

YTD

15,45 %

Riskklass

4

Fondportfölj

Tapper

Avgift per år

1,79 %

YTD

18,65 %

Riskklass

5

URVAL OCH ALLOKERING

Då Nord tror att erfarenhet gör vinnaren sker valet av fondförvaltare huvudsakligen med fokus på redan demonstrerad förmåga – antingen hos fondbolaget eller den enskilda förvaltaren. Vidare föredrar vi förvaltningsresultat som pekar på kontinuitet och jämt värdeskapande framför förvaltningsresultat med stor variation. Respektive fond bedömds utifrån såväl kvalitativ som kvantitativ analys – i vilken Nord strävar efter att analysera förvaltningsresultat över ett stort antal olika löptider och tidsperioder samt under såväl positiva som negativa marknadsperioder. För att bespara investeraren alltför komplexa portföljer begränsas urvalet till fonder noterade i svenska kronor och euro. Samtliga fonder är aktivt förvaltade värdepappersfonder (UCITS) eller alternativa investeringsfonder (AIF) som placerar med såväl skiftande tillgångsslag som skiftande geografiskt fokus.

Från det identifierade urvalet av fonder väljer Nord sedan bland miljarder av kombinationer på ett sådant sätt att variationen i fondernas genomsnittliga värde kan förväntas hamna inom de riskintervall som definierats av European Securities and Market Authority (ESMA). Metoden för att kombinera fonderna är baserad på den allmänt vedertagna och mångårigt använda portföljteori som introducerades av nobelpristagare Harry M. Markowitz. Enklare uttryckt analyseras i detta steg hur respektive fond samvarierar med övriga fonder och hur de kan tänkas variera tillsammans.

ESMA RISKINDIKATOR

Portföljerna är riskklassade enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst och 7 är högst. Metod för klassificering följer så långt möjligt de riktlinjer ESMA tagit fram för enskilda fonder. Därmed kan du jämföra riskklassen för våra fondportföljer med riskklassen för andra placeringar som följer samma riskskala.
* Då riskindikatorn är baserad på historiska data görs investeraren särskilt uppmärksam på att historisk risknivå inte är någon garanti för framtida risknivå. Vidare beaktar riskindikatorn endast marknadsrisk, det vill säga hur kursförändringar påverkar värdet på placeringen. Andra typer av risker, exempelvis likviditetsrisk eller kreditrisk, tar indikatorn inte hänsyn till.

FLEXIBILITET

Nord erbjuder ett flexibelt sparande och fondportföljerna skall därför betraktas som förslag. Om du och din rådgivare önskar ersätta en eller flera fonder – för att på så sätt skapa en portfölj som passar er situation bättre – välkomnar vi det.